Âm Dương mang đặc tính chia đôi của sự vật

27/04/2019 - 37

Học thuyết âm dương là một loại phương pháp luận và thế giới quan của văn hóa truyền thống Trung Quốc, nó cho rằng thế giới vật chất được sinh ra và biến đổi dưới thúc đẩy tác dụng của hai khí Âm Dương. Hào Âm và hào Dương của bát quái trong Kinh Dịch, chính là lấy hai khí Âm Dương làm trung tâm, từ sự vật phức tạp rối ren thiên biến vạn hóa khái quát được tám loại hình vật chất cơ bản, đồng thời đặt tên bằng Thiên, Địa,Thủy, Hỏa, Lôi, Phong, Sơn, Trạch, Bát Quái và sáu mươi tư quẻ hầu hết đều được cấu thành bởi hào Âm và hào Dương, biểu hiện rõ sự tương trợ,tương khắc lẫn nhau của Âm Dương trong mỗi quẻ,cho dù có quẻ thuần Dương thi cũng có Quẻ thuần Âm tương ứng.

 Biểu tượng Âm Dương Biểu tượng Âm Dương

Dịch Truyện coi Âm Dương thành nguyên nhân cơ bản nhất cho sự vận động biến đổi của vạn vật trong vũ trụ, Hệ Từ Truyện khái quát từ góc độ triết học “một Âm một Dương chính là Đạo”,cho rằng Âm Dương là nội hàm cơ bản của “Đạo”. Tư tưởng này của Dịch Truyện là một bước nhảy vọt trong lịch sử tư tưởng triết học Trung Quốc.

  Âm Dương được coi là nguyên nhân

cơ bản nhất cho sự vận động biến đổi của vạn vật trong vũ trụ

Âm Dương trong Kinh Dịch có ý nghĩa là rộng khắp. Thiên là Dương, Địa là Âm, Nhật là Dương, Nguyệt là Âm, Sơn là Dương,Thủy là Âm. Trong động vật thì Trống là Dương, mái là Âm. Thiên Đạo có Âm Dương, Địa Đạo có Cương Nhu, Nhân Đạo có Nhân Nghĩa. Trong xã hội loài người, Quân Vương là Dương,Thần là Âm. Quân Tử là Dương, Tiểu Nhân là Âm. Nói chung, tất cả những gì trong vũ trụ, đều được tạo thành bởi hai nguồn đối lập lẫn nhau đó là Âm và Dương.

 Âm Dương trong Kinh Dịch có ý nghĩa là rộng khắp 

Âm Dương trong Kinh Dịch có ý nghĩa là rộng khắp

Âm và Dương, vừa có thể biểu thị sự vật đối lập lẫn nhau, vừa có thể phân tích hai mặt đối lập lẫn nhau tồn tại song song trong một sự vật. Thường thì, phàm những sự vật vận động kịch liệt, hướng ra ngoài, tăng cao, ấm nóng, sáng sủa đều thuộc Dương; còn những sự vật tương đối im lặng, hướng nội, giảm xuống, lạnh lẽo, u ám đều thuộc Âm. Còn với Thiên Địa thì khí Thiên thanh nhẹ là Dương, Khí Địa nặng đục là Âm; với Thủy và Hỏa thì, Thủy lạnh mà ướt xuống bên dưới thuộc Âm, Hỏa nóng mà lên bên trên thuộc Dương.

Thế giới là tổng thể của tính vật chất, toàn bộ sự vật của giới tự nhiên đều bao gồm hai mặt đối lập lẫn nhau Âm và Dương, mà hai mặt đối lập đó lại thống nhất lẫn nhau. Đối lập của Âm Dương thống nhất vận động, là nguyên nhân cơ bản cho sự phát sinh, phát triển, biến đổi và biến mất của sự vật. Quy luật vận động thống nhất đối lập mâu thuẫn của Âm Dương là quy luật vạn vật vận động biến đổi vốn có của giới tự nhiên, bản thân của Thế Giới chính là kết quả của sự vận động thống nhất đối lập của hai khí Âm Dương.