Sự kết hợp của Âm Dương Ngũ hành và ảnh hưởng của nó

27/04/2019 - 138

1.    Sự kết hợp của Âm Dương và Ngũ Hành
Kết hợp Âm Dương với Ngũ Hành là sự cống hiến kiệt xuất của nhân dân cổ đại Trung Quốc. Từ đó trở đi, hai từ Âm dương và Ngũ hành luôn đi cùng nhau gọi là “Âm Dương Ngũ Hành”, ảnh hưởng sâu sắc đến truyền thống Trung Quốc.

 Âm Dương Ngũ Hành  

 Âm Dương Ngũ Hành

Trên lịch sử Dịch Học, Trâu Diễn kết hợp khái niệm Âm Dương và Ngũ Hành sớm nhất, ông đưa ra thuyết Ngũ Hành hệ thống: Thuyết Ngũ Đức chung thủy, tức là một loại triết học mà kết hợp tượng số và thiên mạng quan của Âm Dương Ngũ Hành, Trâu Diễn quan sát kỹ “Âm Dương sinh ra và biến mất”, lấy khái niệm Âm Dương Ngũ Hành làm nòng cốt, lấy sự vận động khí của quy luật Âm Dương Ngũ Hành làm quy luật phổ biến của vũ trụ, từ đó thảo luận không gian từ cực nhỏ đến to vô hạn, và từ lúc Thiên Địa được hình thành đến ngày nay. Khi bàn về không gian, ông nói: “Trước tiên phải kiếm tra vật nhỏ sau đó mới đến vật to, sau cùng mới đến vô hạn”;khi bàn về thời gian, ông nói:”Trước tiên nếu tính từ hiện tại đến thời Hoàng đế, các học giả đều cho rằng, thời kỳ bắt đầu thống nhất lãnh thổ, đặt ra nhà nước chế độ, nhưng nếu tính xa hơn,có khi Thiên Địa còn chưa được sinh ra, đây cũng là mấu chốt cần được chú trọng”. Cuốn Lã Thị Xuân Thu thời Chiến Quốc đã tiến hành cụ thể hóa với thuyết Ngũ hành và Thuyết Âm Dương; trong Thập Nhị Kỷ lại miêu tả ngũ khí của một năm vận hành tương ứng với hiện tượng thiên văn, khí tượng và hiện tượng của sự vật, đồng thời đặt ra điều lệnh “Chính lệnh chi sở hành” cho mười hai tháng trong năm dựa trên căn cứ này.

Sự kết hợp của Âm Dương Ngũ Hành 

Sự kết hợp của Âm Dương Ngũ Hành

Đến thời Tần Hán, hệ thống Âm Dương Ngũ Hành bắt đầu trở thành hệ thống triết học quản lý vạn vật. Thời Tây Hán, Học thuyết Âm Dương Ngũ Hành bắt đầu được người đời ghi nhận, hệ thống thuyết minh cuối cùng của nó là Hoài Nam Tử và Đồng Trọng Thư, họ đại diện cho hai trường phái lớn là Đạo và Nho, chiếm giữ lĩnh vực học thuật khác nhau, nhưng lại liên quan hòa hợp, bổ sung lẫn nhau. Đạo,Nho trong quá trình phát triển đều bổ sung thêm những nguyên tố mới cho Dịch Học;Nho học, Đạo Học,Dịch Học kết hợp cùng phát triển, thúc đẩy sự phồn thịnh của văn hóa truyền thống Trung Quốc.


2.    Ảnh hưởng sâu sắc của học thuyết Âm Dương Ngũ Hành
Học thuyết Âm Dương Ngũ Hành là tư tưởng phép biện chính và duy vật mộc mạc của Trung Quốc cổ đại, nó cho rằng thế giới vật chất được sinh ra, phát triển và biến đổi dưới sự tác dụng của hai khí Âm Dương. Năm loại vật chất “Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ”là nguyên tố cơ bản cấu thành nên thế giới, chúng sinh trợ chế ước lẫn nhau, luôn trong tình trạng vận động biến đổi không ngừng. Học thuyết này có ảnh hưởng sâu sắc đến Triết học chủ nghĩa duy vật sau này, như Thiên văn học, Khí tượng học, Hóa học, Toán học, Âm nhạc, Y học, Huyền không học, đều được phát triển trên cơ sở của Học thuyết Âm Dương Ngũ Hành. 


 Học thuyết Âm Dương Ngũ Hành ảnh hưởng đến Triết học chủ nghĩa duy vật ngày nay 

 Học thuyết Âm Dương Ngũ Hành ảnh hưởng đến Triết học chủ nghĩa duy vật ngày nay